OFERTA

Oferujemy sporządzanie następujących opracowań:

  • Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • Projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Ocen aktualności planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Analizy zmian zagospodarowania

  • Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • Analizy stopnia zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Inwentaryzacje urbanistyczne

  • Analizy urbanistyczne, środowiskowe, przyrodnicze, uwarunkowań kulturowych


Poza ofertą dla jednostek samorządowych oferujemy swoje usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego w zakresie możliwości inwestycyjnych z formalno-prawnego punktu widzenia, wyboru najkorzystniejszej procedury planistycznej dla klientów indywidualnych.

Współpracujemy z: